Obchodní podmínky DUŠNÍ 3 Concept, s.r.o. pro soutěže a jiné akce a projekty

Obchodní podmínky  DUŠNÍ 3 Concept, s.r.o. pro soutěže a jiné akce a projekty

 

Kdy platí tyto obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky společnosti DUŠNÍ 3 Concept, s.r.o., Praha - Nové Město, Nekázanka 883/8, 110 00, IČ: 24794333(dále jen VOIX nebo my).

Jejich obsah tvoří součást smlouvy, kterou s Vámi VOIX uzavírá v následujících případech:

 

  1. pokud se účastníte soutěže nebo jiné akce, kterou pořádáme a která zpravidla souvisí s tématikou jednoho nebo více našich produktů (Akce),
  2. pokud se přihlásíte k našemu newsletteru.

 

Tím, že se účastníte naší soutěže nebo jiné Akce, anebo si objednáte náš newsletter, stáváte se naším zákazníkem a náš vzájemný vztah se řídí těmito obchodními podmínkami a, pokud existují, pak i podrobnějšími podmínkami pro danou soutěž nebo jinou Akci (Podmínky Akce). V případě nesrovnalostí mají přednost Podmínky Akce.

 

Kdo může být naším zákazníkem

Naším zákazníkem mohou být jen lidé starší než 18 let bez omezení svéprávnosti, a dále společnosti, za které jedná oprávněná osoba. Pokud nesplňujete tyto podmínky, nesmíte se účastnit soutěže ani jiné Akce. Podmínky Akce mohou stanovit jiný věkový limit a další podmínky účasti. Používat naše webové stránky, mobilní aplikace a profily sociálních sítí můžete používat už od věku 15 let, ale nesmíte se registrovat, dokud Vám nebylo 18 let. Podmínky webové stránky nebo mobilní aplikace mohou stanovit jiný věkový limit a další podmínky registrace. Soutěží se mohou účastnit jen fyzické osoby, ne společnosti.

Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito obchodními podmínkami, našimi Zásadami ochrany soukromí dostupnými z webové stránky https://shop.voix.cz a Podmínkami Akce nebo jinými podrobnými podmínkami, pokud se na danou Akci vztahují.

 

Osobní údaje dalších osob

Při poskytování služeb pracujeme s Vašimi osobními údaji a můžeme pracovat i s osobními údaji dalších osob, pokud nám takové údaje poskytnete. V tom případě musíte zajistit, že se i takové osoby seznámí s našimi Zásadami ochrany soukromí.

 

Fotky a jiné příspěvky, informace od Vás a záznamy z Akcí a přípravy článku:

Pokud nám v souvislosti s užíváním našich služeb dobrovolně poskytnete jakékoliv informace nebo jiné příspěvky (například fotky nebo dopisy s Vašimi příběhy nebo fotky dalších osob), včetně příspěvků chráněných autorským právem a příspěvků obsahujících osobní údaje, pak souhlasíte s tím, abychom takové příspěvky použili při poskytování našich služeb, včetně toho, že je můžeme zveřejnit včetně osobních údajů uvedených v příspěvku. Spole s příspěvek můžeme zveřejnit i Vaše křestní jméno a obec, kde bydlíte. Nebudeme ale zveřejňovat Vaše ostatní identifikační údaje mimo údaje v příspěvku, aniž bychom se na tom výslovně domluvili, a dále omezíme použití Vašich příspěvků, pokud nám při jejich poskytnutí výslovně řeknete, že je smíme použít jen určitým způsobem. Pokud je součástí příspěvku fotografie anebo osobní údaje jiné osoby, pak nám takový příspěvek smíte poskytnout, jen pokud tato osoba souhlasila se zveřejněním fotografie anebo osobních údajů a seznámila se s našimi Zásadami ochrany soukromí a těmito obchodními podmínkami.

Pokud se účastníte naší Akce, můžeme Vás vyfotit, natočit i nahrát a takový záznam můžeme použít při poskytování našich služeb, včetně toho, že ho můžeme zveřejnit. Bude-li to možné, budeme se Vás snažit o pořizování záznamu informovat i na místě akce.

Pokud nám pro přípravu článku dobrovolně poskytnete informace nebo jiné příspěvky a umožníte nám pořídit si fotky a jiné záznamy, tak souhlasíte, že tyto příspěvky a záznamy můžeme použít při poskytování našich služeb, zejména při přípravě, vydání a propagaci článku, a to i opakovaně. Vedle toho můžeme u záznamu uvést i další informace, které jste nám při přípravě článku sdělili, zejména Vaše jméno, povolání a obec, kde žijete.

 

Pokud nám při přípravě článku umožníte zaznamenat jiné osoby, věci nebo prostory, pak nám tím  potvrzujete, že zaznamenané osoby a osoby, které případně vykonávají k zaznamenaným věcem nebo prostorám jakákoliv práva, souhlasí se záznamem a jeho použitím ve stejném rozsahu jako Vy, a musíte zajistit, že se tyto další osoby seznámí s našimi Zásadami ochrany soukromí a těmito obchodními podmínkami.

Vámi poskytované informace musejí být pravdivé a nezavádějící.

Pokud nám jde o příspěvky nebo záznamy, ve

Příspěvky i záznamy můžeme použít opakovaně, můžeme je upravit a naopak je nemusíme použít vůbec. Konkrétně článek a související informace, materiály a záznamy můžeme publikovat i ve více časopisech a online prostřednictvím našich webových stránek, aplikací nebo profilů na sociálních sítích nebo jiným obdobným způsobem.

Pokud jsou poskytnuté materiály chráněny jako duševní vlastnictví, udělujete nám jejich poskytnutím nevýhradní, bezplatnou a časově a místně neomezenou licenci k tomu, abychom je mohli použít podle těchto obchodních podmínek a případně tak, jak si sjednáme. V Podmínkách Akce si můžeme dojednat podrobnější podmínky a licence může být sjednána i jako výhradní.  

Za poskytnuté materiály ani informace ani za pořízení záznamu nemáte Vy ani žádné jiné osoby nárok na žádnou odměnu, ledaže jsme si to předem výslovně sjednali.

 

Základní pravidla soutěží a jiných Akcí:

Podmínky Akce mohou mít i podobu jednoduchých pravidel pro určení výherce, napsaných na webové stránce nebo prostřednictvím profilu na sociální síti.

Některé Akce pořádáme spolu s partnery uvedenými v Podmínkách Akce (každý z nich dále jen Partner). V tom případě se před registrací a účastí na Akci musíte seznámit i s případnými obchodními podmínkami všech Partnerů a jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Výherce soutěže můžeme vyhlásit oznámením na jakýchkoliv našich webových stránkách, profilech sociálních sítí či jiným obdobnými způsobem. Pokud v Podmínkách Akce neuvádíme něco jiného, zveřejníme u výherce jeho celé jméno a obec, u Prahy můžeme uvést i městskou část nebo obvod. Stejným způsobem může výherce zveřejnit i Partner soutěže.

Pokud se během trvání Akce změní informace, které jste nám v souvislosti s Akcí poskytli, musíte nám změnu oznámit.

Můžeme kdykoli změnit podmínky či pravidla jakékoliv Akce, zejména soutěže, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Akce, bez udání důvodu. Žádný účastník nemá v takovém případě nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Smíme kontrolovat podmínky pro účast na Akci. V případě sporu smíme posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.

Při účasti na Akci se musíte chovat tak, aby Vám ani jiným nevznikla žádná újma.

Účast v soutěži ani jiné Akci nezaručuje výhru, ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

Neneseme odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže ani jiné Akce a neodpovídáme za žádnou újmu způsobenou účastí v soutěži ani jiné Akci ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Z každé soutěže i jiné Akce jsou vyloučeny osoby v pracovním, dodavatelském nebo obdobném vztahu k VOIX, Partnerům dané soutěže či Akce a k dalším subjektům pověřeným zajištěním soutěže či jiné Akce či plněním výhry v této soutěži, a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Výhry v soutěžích nejsou přenositelné, ledaže s tím souhlasí VOIX.

Výhra je poskytována ve formě plnění ze strany Pořadatele nebo případných Partnerů, nikoliv v peněžité podobě.

 

Zasílání novinek

Jako našim zákazníkům Vám budeme zasílat novinky a nabídky ohledně našich služeb a produktů podobným těm, které využíváte nebo jste je v minulosti využívali. Pokud jste nám k tomu dali souhlas, budeme Vám zasílat i novinky a nabídky ohledně dalších služeb a produktů a dále nabídky ohledně služeb a produktů našich obchodních partnerů. Novinky a nabídky se budeme snažit vybírat tak, aby pro Vás byly zajímavé. Pokud se z odběru odhlásíte, zasílání ukončíme.

 

Poučení pro spotřebitele

Spotřebitelem je každý, kdo naše služby využívá mimo své podnikání. VOIX je podnikatelem. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli podle těchto obchodních podmínek, bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů.

Pokud chcete od smlouvy odstoupit, můžete použít tento formulář pro vzorové odstoupení: „Oznámení o odstoupení od smlouvy. Oznamuji, že tímto odstupuji od účasti na Akci [doplňte Akci]. [Dále uvedete Vaše jméno a adresu a podepíšete se].“ Kontaktní údaje pro uplatnění práv spotřebitele:

DUŠNÍ 3 Concept, s.r.o., Praha - Nové Město, Nekázanka 883/8, 110 00.

Pokud vznikne jakýkoliv spor mezi spotřebitelem a VOIX, který se nepodaří urovnat smírně, může se spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.

 

Ochrana a dostupnost našich služeb

Obsah i podoba Akcí, webových stránek, mobilních aplikací, profilů na sociálních sítí a případných  dalších projektů jsou chráněny autorským právem. Nesmíte dělat nic, co by mohlo Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užít takový obsah nebo podobu nebo co by mohlo omezit nebo ohrozit provoz našich projektů.

VOIX negarantuje žádný konkrétní rozsah ani dostupnost svých projektů. Při omezení či přerušení provozu či jiných technických potížích našeho projektu Vám nenáleží žádná náhrada újmy.

 

Změny obchodních podmínek a závěrečná ustanovení

Pokaždé, když se účastníte naší Akce, užíváte naši webovou stránku, mobilní aplikaci, profil na sociální síti souhlasíte tím s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek.

VOIX může tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit i jednostranně v celém rozsahu, pokud Vám změnu oznámí na své internetové stránce nebo ve Vašem uživatelském účtu nebo e-mailem. Změna je účinná uplynutím čtrnácti dnů od oznámení, neurčí-li VOIX v oznámení pozdější účinnost. Pokud se změnou nesouhlasíte, může kdykoliv po oznámení změny vypovědět smlouvu s námi ke dni účinnosti změny obchodních podmínek.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek nebo Podmínek Akce neplatným nebo neúčinným, pak namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

 

 

Znění účinné od 28.9.2020

Zpět do obchodu